TRACTAMENT D’AIGÜES

TRACTAMENT D’AIGÜES

Que es i com actuem?

L’aigua de consum humà no ha de contenir cap classe de microorganisme, paràsit o substància, en una quantitat o concentració que pugui suposar un risc per a la salut humana.

Per a això haurà de complir uns requisits de qualitat i ha de complir amb els criteris especificats en l’annex I, de l’esmentat Reial decret en el qual es detallen els valors paramètrics de tipus microbiològic i químic, que deu complir una aigua potable.

QUÈ FEM?

Realitzem un estudi personalitzat de les seves instal·lacions de risc basat en les pautes RD 865/2003. Per a això apliquem les guies d’Avaluació del risc per a cada tipus d’instal·lació, que es desenvolupen en les Guies del Ministeri de Sanitat i Consum.

Hem implantat un Programa de Manteniment o Autocontrol específic per a cada tipus d’instal·lació i risc detectat. Relacionem les desviacions detectades i proposem les mesures correctores a adoptar en cada cas.Efectuem els Tractaments de neteja i desinfecció de manteniment i / o xoc. Tot el nostre personal de serveis ha assistit als preceptius Cursos homologats (segons Ordre SCO / 317/2003).

LA NOSTRA GESTIÓ

Gestionem la recollida de mostres i la seva anàlisi en Laboratoris homologats.
Instal·lem i mantenim equips de dosificació de biocida i altres productes de manteniment (inhibidors de corrosió-incrustació), equips de purga automàtica i reguladors de clor i pH.
Aportem als nostres clients tots els productes químics i material necessari per al manteniment i autocontrol de les instal·lacions

QUÈ FAN ELS NOSTRES EXPERTS?

Donem formació al personal de manteniment de les instal·lacions contractades, a l’objecte que efectuïn correctament les operacions de manteniment i les registrin en els apartats corresponents del Llibre de Registre.
Elaborem un LLIBRE DE REGISTRE d’operacions de manteniment personalitzat per a les seves instal·lacions de risc.

Classifiquem el tractament d’aigües en dos grans grups

Aigua Potable

Les aigües han de ser sotmeses a una sèrie de tractaments, de més o menys intensitat, depenent de la qualitat de les aigües naturals, abans de ser distribuïdes als consumidors.

Veure

Aigua de Bany

Aquests tractaments consisteixen en reduir i eliminar els nivells de contaminació microbiana per garantir bons nivells de salubritat.

Veure

A més, també fem tractaments d’AIGÜES RESIDUALS, que consisteixen en reduir i eliminar els nivells de contaminació microbiana per garantir bons nivells de salubritat.

Contacta amb Nosaltres

Ja sigui per un simple dubte o un pla integral de control, estem aquí per servir-lo

Contactar
Contactar