TRACTAMENT D’AIGÜES

TRACTAMENT D’AIGÜES

Que es i com actuem?

L’aigua de consum humà no ha de contenir cap classe de microorganisme, paràsit o substància, en una quantitat o concentració que pugui suposar un risc per a la salut humana.

Per a això haurà de complir uns requisits de qualitat i ha de complir amb els criteris especificats en l’annex I, de l’esmentat Reial decret en el qual es detallen els valors paramètrics de tipus microbiològic i químic, que deu complir una aigua potable.

QUÈ FEM?

Realitzem un estudi personalitzat de les seves instal·lacions de risc basat en les pautes RD 865/2003. Per a això apliquem les guies d’Avaluació del risc per a cada tipus d’instal·lació, que es desenvolupen en les Guies del Ministeri de Sanitat i Consum.

Hem implantat un Programa de Manteniment o Autocontrol específic per a cada tipus d’instal·lació i risc detectat. Relacionem les desviacions detectades i proposem les mesures correctores a adoptar en cada cas.Efectuem els Tractaments de neteja i desinfecció de manteniment i / o xoc. Tot el nostre personal de serveis ha assistit als preceptius Cursos homologats (segons Ordre SCO / 317/2003).

LA NOSTRA GESTIÓ

Gestionem la recollida de mostres i la seva anàlisi en Laboratoris homologats.
Instal·lem i mantenim equips de dosificació de biocida i altres productes de manteniment (inhibidors de corrosió-incrustació), equips de purga automàtica i reguladors de clor i pH.
Aportem als nostres clients tots els productes químics i material necessari per al manteniment i autocontrol de les instal·lacions

QUÈ FAN ELS NOSTRES EXPERTS?

Donem formació al personal de manteniment de les instal·lacions contractades, a l’objecte que efectuïn correctament les operacions de manteniment i les registrin en els apartats corresponents del Llibre de Registre.
Elaborem un LLIBRE DE REGISTRE d’operacions de manteniment personalitzat per a les seves instal·lacions de risc.

També actuem a l’àmbit de:

NETEJA DE DIPÒSITS

La neteja de dipòsits fa referència al procés d’eliminar els sediments, la brutícia, els residus i altres contaminants dels dipòsits d’emmagatzematge de líquids, com ara tancs d’aigua, tancs de combustible, tancs d’emmagatzematge de productes químics, entre d’altres.

La neteja regular dels dipòsits és important per mantenir la qualitat del líquid emmagatzemat i prevenir l’acumulació de bacteris i altres contaminants que poden afectar la salut i la seguretat. A més, la neteja també pot ajudar a perllongar la vida útil dels dipòsits i evitar danys costosos.

GESTIÓ DE RESIDUS DE FOSES SÈPTIQUES

Ens encarreguem del procés de recol·lecció, transport, tractament i disposició final dels residus sòlids i líquids generats a les fosses sèptiques.

La gestió adequada dels residus de fosses sèptiques és important per prevenir la contaminació del sòl i de l’aigua, així com per protegir la salut pública. El procés de gestió de residus de fosses sèptiques pot incloure l’extracció dels residus de les fosses sèptiques, el transport dels residus a una planta de tractament, el tractament dels residus i la disposició final dels residus.

És important seguir les regulacions i normatives locals i estatals en la gestió de residus de fosses sèptiques, i treballar amb professionals capacitats i experimentats per garantir una gestió segura i eficient dels residus.

Classifiquem el tractament d’aigües en dos grans grups

Aigua Potable

Les aigües han de ser sotmeses a una sèrie de tractaments, de més o menys intensitat, depenent de la qualitat de les aigües naturals, abans de ser distribuïdes als consumidors.

Veure

Aigua de Bany

Aquests tractaments consisteixen en reduir i eliminar els nivells de contaminació microbiana per garantir bons nivells de salubritat.

Veure

A més, també fem tractaments d’AIGÜES RESIDUALS, que consisteixen en reduir i eliminar els nivells de contaminació microbiana per garantir bons nivells de salubritat.

Contacta amb Nosaltres

Ja sigui per un simple dubte o un pla integral de control, estem aquí per servir-lo

Contactar
Contactar