DESINFECCIÓ

DESINFECCIÓ

Que es?

Entenem per desinfecció aquelles activitats encaminades a millorar o mantenir l’estàndard de condicions ambientals bàsiques que afecten el benestar de les persones.

Ens referim a unes condicions higièniques adequades incloses en el subministrament d’aigua de consum humà, en la qualitat de l’aire que respirem, en les superfícies amb les quals tenim contacte, en la protecció dels aliments contra contaminants biològics i químics, en general, en un entorn higiènic i segur.

Classifiquem la Desinfecció en aquests grups

LEGIONEL·LA

La Legionel·losi és un tipus de pneumònia provocada pel bacteri Legionella pneumophila i altres bacteris relacionades. La varietat menys greu de la malaltia consisteix en una infecció respiratòria anomenada febre de Pontiac.

Normalment la legionel·losi es contrau a l’inhalar fines gotícules d’aigua (aerosols) contaminades per bacteris Legionella. No obstant això la majoria de les persones exposades a aquest bacteri no contrauen la malaltia i el contagi directe entre persones no s’ha documentat.
Implementem la normativa de referència en matèria de prevenció i control de legionel·losi.
Reial Decret 865/2003 i Guies de referència.

INSTAL·LACIONS DE MENOR RISC

 • Torres de refrigeració

 • Condensadors evaporatius

 • Aigua Calenta amb acumulador i retorn

 • SPAs i Jacuzzis

 • Centrals humidificadores

INSTAL·LACIONS DE MAJOR RISC

 • Sistema d’aigua freda per a consum humà
 • Sistema d’aigua calenta

 • Humectadors Evaporatius

 • Fonts Hornamentals

 • Reg per aspersió

 • Sistema contra incendis

 • Safareig de vehicles

 • Aljives i dipòsits d’aigua

COM REALITZEM LA DESINFECCIÓ

Realitzem un estudi personalitzat de les seves instal·lacions de risc basat en les pautes RD 865/2003. Per a això apliquem les guies d’Avaluació de l’Risc per a cada tipus d’instal·lació, que es desenvolupen en les Guies de el Ministeri de Sanitat i Consum.

Els vam implantar un Programa de Manteniment o Autocontrol específic per a cada tipus d’instal·lació i risc detectat. Les relacionem les desviacions detectades i els proposem les mesures correctores a adoptar en cada cas.

Efectuem els Tractaments de neteja i desinfecció de manteniment i / o xoc. Tot el nostre personal de serveis ha assistit als preceptius Cursos homologats (segons Ordre SCO / 317/2003).

Gestionem la recollida de mostres i la seva anàlisi en Laboratoris homologats.

Instal·lem i mantenim equips de dosificació de biocida i altres productes de manteniment (inhibidors de corrosió-incrustació), equips de purga automàtica i reguladors de clor i pH.

Aportem als nostres clients tot els productes químics i material necessari per al manteniment i autocontrol de les instal·lacions

Donem formació a el personal de manteniment de les instal·lacions contractades, a l’objecte de que efectuïn correctament les operacions de manteniment i les registrin en els apartats corresponents de el Llibre de Registre.

Vam elaborar un LLIBRE DE REGISTRE d’operacions de manteniment personalitzat per a les seves instal·lacions de risc.

DESINFECCIÓNS COVID-19

A Evitec posem a la seva disposició un equip de tècnics especialistes en serveis de desinfecció, que els donaran una solució a la seva mida, adaptant-nos sempre a les seves necessitats.

El propòsit de la desinfecció preventiva és eliminar els riscos en i prevenir contagis siguin quines siguin de les característiques del seu negoci o llar. El servei de desinfecció curativa s’efectua en aquells llocs on s’ha confirmat un positiu de Covid-19. Aquest tractament, l’eficàcia ha estat testada i demostrada prèviament, està dissenyat específicament per a eliminar qualsevol residu de covid-19 a les seves instal·lacions

DESINFECCIONS EN INDÚSTRIES

EVITEC compta amb els mitjans i amb el personal qualificat per desinfectar tot tipus d’instal·lacions aplicant un desinfectant d’ampli espectre amb la maquinària adequada que actua creant una boira fina en l’ambient, que és capaç d’arribar a totes les superfícies i zones de difícil accés , desinfectant l’espai tractat en profunditat. Els nostres tècnics coneixen pràcticament totes les tècniques d’aplicació modernes, el que ens permet adaptar els nostres treballs a tota mena de situacions i ser capaços de tractar des del local més petit fins a grans àrees industrials emprant no més que el temps imprescindible per assegurar una correcta desinfecció i aconseguint la màxima efectivitat, de manera que vostè no haurà de tancar per molt temps el seu negoci.

DESINFECCIONS EN L’AMBIENT FAMILIAR

EVITEC desinfecta les zones comunes de les comunitats de propietaris actuant sobre absolutament totes les superfícies de contacte amb les persones i fent una neteja i desinfecció profunda de passamans, manetes de portes, botons, polsadors, etc ….

EVITEC utilitza una fórmula específica per a comunitats de propietaris. El que busquem és minimitzar els terminis de seguretat, perquè es pugui transitar pels espais comuns amb total seguretat just després d’acabar amb el tractament, alhora que es manté la mateixa efectivitat dels seus productes.

ELS NOSTRES PRODUCTES

Tots els nostres productes utilitzats per a la desinfecció de l’Covid-19, a més d’altres microorganismes i patògens, estan autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat.

Per a la seva aplicació només s’utilitzen mitjans i tècniques recomanades pel fabricant, de manera que es garanteix una efectivitat d’eliminació de microorganismes patògens de l’99,9%. ÉS, A LA VEGADA, RÀPIDAMENT BIODEGRADABLE I SEGUR PER A LES PERSONES JA QUE NO DEIXA RESIDUS UN COP UTILITZAT.

DESINFECCIÓ AMBIENTAL

La desinfecció és el conjunt d’activitats que prevenen, destrueix i / o redueix els microorganismes patògens presents en el medi ambient, superfícies o objectes.

La funció principal d’EVITEC és reduir i eliminar els microorganismes patògens de qualsevol ambient i superfície.

Un cop realitzat el treball nostres tècnics emetran el corresponent certificat de desinfecció davant de l’organisme patogen en qüestió, indicant el producte utilitzat, instal·lacions tractades, procediment utilitzat, data, hora i termini de seguretat.

NORMES QUE IMPLEMENTEM

 • UNE-EN 13697
  Aquesta norma estableix assaig d’eficàcia d’activitat bactericida i fungicida en superfície.
 • UNE 171.210
  Aquesta norma estableix les bones pràctiques en el control de plagues urbanes i desinfecció.
 • UNE 16636
  Aquesta norma estableix regulació dels productes i tècniques d’aplicació.

NOTA:
No obstant això els desinfectants tenen molt poc efecte residual pel que és aconsellable que s’implanti un pla de desinfeccions periòdiques en les zones més afectades en funció amb el seu nivell de risc. Aquestes mesures són molt més exigents en la indústria alimentària i sector sanitari.

ATENCIÓ:

Evitec informa que l’ús d’ozó no està contemplat pel Ministeri de Sanitat com a producte per tractar el Covid-19 per no haver-se demostrat la seva eficàcia per a l’eliminació d’aquest, a més de presentar un perill d’intoxicació per a les persones si no s’utilitza amb precaució.

Així mateix, també informa que no hi ha cap producte virucida, aprovat i registrat pel Ministeri de Sanitat, que aquest autoritzat per al seu ús per nebulització aplicat directament sobre les persones. Per tant, aquesta tècnica d’aplicació que s’anuncia en els anomenats túnels desinfectants, de cap manera pot ser utilitzada sobre persones. Un ús inadequat de biocides introdueix un doble risc, possibles danys per a la salut humana i donar una falsa sensació de seguretat.

COM TREBALLEM

La funció principal d’EVITEC és eliminar els microorganismes patògens de qualsevol ambient i superfície o reduir la seva presència fins a nivells que impossibiliten la seva propagació.

Un cop realitzat el treball nostres tècnics emetran el corresponent certificat de desinfecció davant de l’organisme patogen en qüestió, indicant el producte utilitzat, instal·lacions tractades, procediment utilitzat, data, hora i termini de seguretat.

Contacta amb Nosaltres

Ja sigui per un simple dubte o un pla integral de control, estem aquí per servir-lo

Contactar
Contactar