AIGUA POTABLE

AIGUA POTABLE

Que es?

L’aigua de consum humà no ha de contenir cap tipus de microorganisme, paràsit o substància, en una quantitat o concentració que pugui suposar un risc per a la salut humana.

Per a això haurà de complir uns requisits de qualitat i ha de complir amb els criteris especificats en l’annex I, de l’esmentat Reial Decret en el qual es detallen els valors paramètrics de tipus microbiològic i químic, que deu complir una aigua potable.

 Per això, les aigües han de ser sotmeses a una sèrie de tractaments, de més o menys intensitat, depenent de la qualitat de les aigües naturals, abans de ser distribuïdes als consumidors.

Aquests processos es duen a terme en instal·lacions denominades Estacions de Tractament d’Aigua Potable (ETAP)

Quins tractaments oferim?

DOSIFICACIÓ

Dosificació, en els sistemes de tractament d’aigua, es refereix a l’addició controlada de productes químics mitjançant bombes dosificadores, amb l’objectiu de modificar la seva composició química i canviar les seves propietats.

 • Una dosificació controlada garanteix una quantitat adequada de clor i evita les sobrecloracions.
 • L’aigua per als processos en torres de refrigeració ha de ser desinfectada segons una legislació específica.
 • Per aconseguir una cloració efectiva, el mesurament de clor ha d’anar acompanyada amb un rigorós control de pH.

»Per assegurar un bon rendiment de la desinfecció amb clor, el valor de l’pH ha d’estar ajustat entre 6,8 i 7,2. Això fa aconsellable combinar un sistema de dosificació de clor amb un regulació de pH.

»Ajustat el pH en els valors assenyalats, el temps de contacte mínim de el clor amb l’aigua per a una correcta desinfecció és de 30 a 40 minuts.

El rendiment d’un sistema de dosificació està condicionat per: la qualitat de l’aigua, el tipus de membrana i estat dels filtres, la pressió i la temperatura. És molt important el bon manteniment dels equips, ja que aquest garantirà el bon funcionament, la qualitat i salubritat de l’aigua tractada.

De manera periòdica cal reemplaçar els cartutxos filtrants i higienitzar el sistema regularment. Es recomana que l’usuari subscrigui un contracte de manteniment periòdic o que realitzi revisions anuals amb l’ajuda d’un professional qualificat.

 • Dosificació a cabal constant: apta per a aplicacions don- del cabal uniforme. La bomba dosificadora funciona de manera ininterrompuda i només permet ajustar el volum percentual del cabal dosificat.
 • Dosificació proporcional al cabal: vàlida per a les instal·lacions en què el cabal a tractar és variable. Es dosifica el producte en funció del senyal rebut d’un comptador emissor d’impulsos instal·lat a la canonada per on circula l’aigua.
 • Sistemes de mesurament i regulació de la dosificació: quan és necessària una major precisió en la dosificació o els mètodes anteriors resulten insuficients. Es controla el funcionament de la bomba dosificadora mitjançant un regulador electrònic que realitza una lectura deL paràmetre seleccionat, per dosificar només quan sigui necessari. Cal disposar d’una acumulació d’aigua i sistema de recirculació.

FILTRACIÓ DE JAÇ

L’aigua pot contenir una important quantitat de partícules en suspensió, sigui perquè procedeix d’un pou, deu, captació superficial, etc. o perquè la xarxa de distribució acumula un nombre més gran de partícules en suspensió. En aquestes situacions és adequat l’ús de filtres de la llera adequat per a l’eliminació de sòlids en suspensió, ferro, matèria orgànica o clor

 • Millora de la qualitat de l’aigua. Més neta, clara i cristal·lina.
 • Protegeix d’avaries en electrodomèstics i en les aixetes.
 • Evita les corrosions per punt.

El carbó activat trenca la molècula de clor i la converteix en ions de clorur que són molt inerts i innocus.

Per això el carbó actiu pot durar molts anys ja que no se satura per al seu ús com declo- laborador en aigua neta, tot i que la matèria orgànica present si l’esgota.

 • Antracita: filtració de partícules de major grandària presents a l’aigua. Posseeix propietats d’adsorció / desorció superficial d’efecte catalític.
 • Sílex: filtració en superfície, retenint partícules com ara llims, argiles fangs …
 • Granat: medi filtrant de color vermell fosc, de gran duresa i durabilitat. Filtració més fina, com a pas final d’un sistema multiestrat.
 • Carbó actiu: actua com declorador, però també absorbeix compostos orgànics com VOCs, pesticides, plaguicides o matèria orgànica.
 • Pirolusita: exerceix una forta acció oxidant sobre el Fe i Mn que passen a una forma insoluble, quedant retinguts al llit filtrant.
 • Altres càrregues filtrants: hidròxid fèrric, zeolita, carbonat càlcic.

Els filtres multiestrat són filtres amb diferents capes de llit, per a una millor filtració.

Tot i que és molt complicat establir una mida de par- articula retinguda per a aquest tipus de filtres en profunditat, generalment s’accepta que la mida de porus equivalent se situa al voltant de les 5 – 10 micres.

Periòdicament o quan el filtre està replet, s’ha de realitzar una rentada a contracorrent per eliminar les partícules retingudes.

Donem formació al personal per al correcte manteniment de l’equip de filtració amb jaç, per garantir el seu bon funcionament i s’efectuïn correctament les operacions gràcies al manteniment periòdic dels nostres professionals.

DESCALCIFICACIÓ

És el conjunt de sistemes que acaben amb la duresa de l’aigua, un problema que afecta àmplies zones d’Espanya i provoca problemes d’incrustació a les instal·lacions, avaries en maquinària i / o electrodomèstics i inconvenients per a l’adequada neteja domèstica o higiene personal.

 • Més fàcil i agradable és la neteja personal.La pell recupera suavitat i el cabell, brillantor i vitalitat.
 • Després dels rentats, la roba i teixits no perden suavitat ni els colors seva intensitat i brillantor.

El descalcificador, per garantir el seu bon funcionament, necessita d’un correcte manteniment periòdic. S’ha de reposar la sal regenerant de el dipòsit de manera regular. Això és molt important perquè si el descalcificador es queda sense sal, les regeneracions seran ineficaces i l’aigua no es descalcificará. Es recomana als usuaris la subscripció d’un contracte de manteniment o la realització d’una revisió anual per personal qualificat.

Les incrustacions formen una capa a l’interior de conductes o canonades, escalfadors d’aigua, calderes i accessoris, provocant una progressiva pèrdua d’eficiència i contribuint al seu deteriorament prematur. Al seu torn, les sals reaccionen amb el sabó i detergents formant una substància insoluble que sedimentarà. Aquests precipitats s’adhereixen a les fibres del teixit fent-les més fràgils i aspres.

L’aigua dura deixa desagradables marques a les rajoles i dificulta la neteja personal en deixar restes de precipitat a la pell i cabell.

Si voleu evitar-ho ha de deixar-ho a les nostres mans, truqueu-nos per solucionar el seu problema i accedir als nostres tractaments especialitzats.

Donem formació al personal per al correcte manteniment del descalcificador, per garantir el seu bon funcionament i s’efectuï correctament les operacions gràcies al manteniment periòdic dels nostres professionals.

ESTERILITZACIÓ ULTRAVIOLETA

La desinfecció d’aigua per radiació ultravioleta (UV) és un procediment físic que no altera ni la composició química ni el gust ni l’olor de l’aigua.

La irradiació amb raigs UV dels microorganismes presents a l’aigua provoca una sèrie de danys en la seva molècula d’ADN, que impedeixen la seva reproducció i evita que causin malalties.

La radiació més germicida és aquella amb una longitud d’ona de 254 nanòmetres. L’aplicació dels equips UV pot ser domèstica o industrial. La seva instal·lació és simple i senzilla, necessitant un mínim espai. L’equip d’UV es col·loca en el tram de conducte per on circula l’aigua.

 • La irradiació incideix directament sobre la molècula d’ADN dels microorganismes, impedint la seva reproducció.
 • La radiació ultraviolenta té alt poder germicida quan la seva longitud d’ona arriba als 254 nm.
 • El seu poder desinfectant arriba també a algues i protozous.
 • És recomanable el reemplaçament del llum després de 9.000 hores d’ús (aproximadament un cop a l’any). El llum UV podria il·luminar durant més temps, però la intensitat de radiació pot no ser suficient per a la correcta desinfecció.
 • El va de quars que protegeix la llum ha de mantenir-se net, lliure de residus, sense duresa ni restes d’altres dipòsits. Per a això cal utilitzar un drap suau i si cal usar una dissolució molt diluïda per eliminar la duresa.

L’esterilització per UV és un mètode efectiu contra gran varietat de microorganismes, com la E. Coli i altres resistents a l’acció de el clor, com Cryptosporidium i Gardia, paràsits que poden incorporar-se a la xarxa de distribució d’aigua i per als quals no existeix un tractament farmacològic eficaç.

L’efectivitat depèn de el nivell de terbolesa de l’aigua, la intensitat de la radiació UV i de el temps d’exposició dels gèrmens a la radiació.

 • No deixa residus ni altera la composició o propietats de l’aigua.
 • No cal canviar el pH per aconseguir una aigua lliure d’activitat bacteriana.
 • No s’altera el color, gust i olor de l’aigua.
 • Fàcil instal·lació i manteniment econòmic.

OSMOSI INDUSTRIAL

L’osmosi és un procés natural en el qual l’aigua passa a través d’una membrana semipermeable, des d’una solució menys concentrada a una solució més salina per equilibrar les concentracions.

Amb els recursos naturals al límit, l’alternativa és convertir les aigües salobres i salines en potables amb l’ajuda de sistemes d’osmosi inversa.

 • El creixement demogràfic i la industrialització generen una demanda d’aigua dolça cada vegada més gran.
 • A la sortida de la membrana d’osmosi s’obtenen dos fluxos d’aigua: cabal de permeat i el de rebuig.
 • Per a un òptim funcionament de sistema d’osmosi és necessari disposar d’un pretractament previ.

El rendiment d’un sistema d’osmosi està condicionat per: la qualitat de l’aigua, el tipus de membrana i estat dels filtres, la pressió i la temperatura. És molt important el bon manteniment dels equips, ja que aquest garantirà el bon funcionament, la qualitat i salubritat de l’aigua tractada.

De manera periòdica cal reemplaçar els cartutxos filtrants i higienitzar el sistema regularment. Es recomana que l’usuari subscrigui un contracte de manteniment periòdic o que realitzi revisions anuals amb l’ajuda d’un professional qualificat.

 • Prefiltre de sediments: tractament previ a la membrana, elimina partícules en suspensió.
 • Prefiltre de carbó: protegeix la membrana de l’oxidació provocada pel clor.
 • Membrana d’osmosi: reté les sals, microorganismes i partícules en suspensió.
 • Acumulació: generalment pressuritzat, garanteix la disponibilitat d’aigua tractada. No disponible per als sistemes de flux directe.
 • Postfiltre de carbó: tractament final, per oferir millor gust de l’aigua tractada.

EL PRE-TRACTAMENT DE L’AIGUA ÉS CLAU

Per aconseguir un funcionament perfecte d’una instal·lació d’osmosi inversa, el pretractament és imprescindible així com la seva correcta explotació i manteniment. L’aigua ha de ser condicionada prèviament abans d’arribar a les membranes per reduir i eliminar els elements que puguin disminuir el rendiment de les membranes o deteriorar-les.

Conèixer tot el que porta l’aigua, tant en dissolució com en suspensió, a través d’una anàlisi completa permetrà establir el pretractament adequat.

CABALS

L’osmosi inversa és un procés de filtració de cabal creuat. El cabal d’alimentació, a el pas per les membranes d’osmosi, es divideix en un cabal d’aigua de baix contingut de sals, denominat permeat, i un altre cabal d’aigua d’elevada salinitat pel contingut de les sals separades, denominat concentrat o rebuig.

Tots dos cabals, el de permeat i el concentrat, són els que determinen el percentatge de recuperació de sistema, indicatiu de l’percentatge d’aigua produïda respecte a la d’alimentació.

Per a aigües salobres el percentatge de recuperació se situa entre el 50 i el 85%.

Donem formació al personal per al correcte manteniment del descalcificador, per garantir el seu bon funcionament i s’efectuï correctament les operacions gràcies al manteniment periòdic dels nostres professionals.

FILTRACIÓ DE CARTUTX

Les impureses presents en l’aigua, com ara sorra, òxids i restes d’altres materials arrossegats per les canonades poden ocasionar seriosos problemes, obstrucció i corrosió, si no s’eliminen. La instal·lació de filtres de protecció tipus cartutx és la forma més simple i efectiva per evitar aquests problemes tan freqüents en les instal·lacions d’aigua sanitària.
L’objectiu d’aquests filtres és protegir tant la conducció d’aigua com els aparells connectats a ella, de les partícules arrossegades per l’aigua, retenint-les i evitant danys posteriors.

 • Millora de la qualitat de l’aigua. Més neta, clara i cristal·lina.
 • Protegeix d’avaries en electrodomèstics i en les aixetes.
 • Evita les corrosions per punt.
 • El rendiment d’un sistema de filtració de cartutxos està condicionat per: la qualitat de l’aigua, el tipus de membrana i estat dels filtres, la pressió i la temperatura. És molt important el bon manteniment dels equips, ja que aquest garantirà el bon funcionament, la qualitat i salubritat de l’aigua tractada.
 • De manera periòdica cal reemplaçar els cartutxos filtrants i higienitzar el sistema regularment. Es recomana que l’usuari subscrigui un contracte de manteniment periòdic o que realitzi revisions anuals amb l’ajuda d’un professional qualificat.
 • Encara que l’aigua arribi normalment clara i neta, s’afegeix un plus de qualitat enfront de la possible presència de partícules en suspensió o arenes.
 • Una correcta filtració evita el degoteig de les aixetes, garanteixen el subministrament de l’cabal i temperatura adequats en els escalfadors, així com protegeix contra processos de corrosió localitzats (corrosió per pitting), que causen una part important de les fuites d’aigua en les conduccions.
 • Porta-cartutxos: carcassa contenidora de l’element filtrant.
 • Cartutx filtrant: de diverses tipologies, en funció de l’ma- terial, forma, mida i aplicació (fil PP bobinat, PP ex- pandido extrusionat, malla rentable PA o inoxidable, etc.). El grau de filtració indica la mida de l’porus, en micres (micres) i correspon a la mida de partícula mínim retingut.
 • Cartutx carbó actiu: molt utilitzats tant en l’àmbit domèstic com per a aplicacions específiques. Formats per un contenidor que incorpora una càrrega de carbó actiu a través d’el qual circula l’aigua. Utilitzats per a l’eliminació de clor, THM i VOC en l’aigua de beguda. S’han d’instal·lar just en el punt d’ús.
 • Cartutxos polifosfats: eviten incrustació i corrosió de les canonades i parts metàl·liques de la instal·lació. Els polifosfats tenen una estructura lineal ramificada que posseeix la propietat de contenir dins de la seva molècula altres ions com ara calci i magnesi, formant complexos que emmascaren es- tos ions, inhibint així els processos de cristal·lització dels compostos. Els polifosfats no modifiquen en absolut les propietats organolèptiques de l’aigua.
 • Filtres cartutx reemplaçables: amb diversos graus de filtració, poden fabricar-se en diversos materials. Quan el cartutx se satura, ha de reemplaçar-se.
 • Filtres autolimpiantes manuals i automàtics: que incorporen un simple i eficient sistema de neteja. Segons el model, la neteja pot ser manual o completament automàtica, per temps o diferencial de pressió. Durant el rentat no s’interromp el pas d’aigua a la instal·lació.

Donem formació a el personal per al correcte manteniment de l’equip de filtració de cartutxos, per garantir el seu bon funcionament i s’efectuï correctament les operacions gràcies a el manteniment periòdic dels nostres professionals.

OSMOSI DOMÈSTICA

L’osmosi és un procés natural en el qual l’aigua passa a través d’una membrana semipermeable, des d’una solució menys concentrada a una solució més salina per equilibrar les concentracionsPer la seva banda, l’osmosi inversa reverteix el procés natural mitjançant l’aplicació d’una pressió, és a dir, forçant a l’aigua a passar a través d’una membrana semipermeable, des d’una solució més concentrada en sals o altres contaminants a una solució menys concentrada, amb l’objectiu d’obtenir aigua lliure de sals, microorganismes i partícules en suspensió.

 • Millora la qualitat de l’aigua per beure, reduint el contingut de sals, partícules i microorganismes.
 • La cocció dels aliments conserva tot el seu sabor i propietats.
 • El cafè i les infusions conserven el seu sabor i aroma.

El rendiment d’un sistema d’osmosi està condicionat per: la qualitat de l’aigua, el tipus de membrana i estat dels filtres, la pressió i la temperatura. És molt important el bon manteniment dels equips, ja que aquest garantirà el bon funcionament i la qualitat

i salubritat de l’aigua tractada. De manera periòdica cal reemplaçar els cartutxos filtrants i higienitzar el sistema regularment. Es recomana que l’usuari subscrigui un contracte de manteniment periòdic o que realitzi revisions anuals amb l’ajuda d’un professional qualificat.

 • Prefiltre de sediments: tractament previ a la membrana, elimina partícules en suspensió.
 • Prefiltre de carbó: protegeix la membrana de l’oxidació provocada pel clor.
 • Membrana d’osmosi: reté les sals, microorganismes i partícules en suspensió.
 • Acumulació: generalment pressuritzat, garanteix la disponibilitat d’aigua tractada. No disponible per als sistemes de flux directe.
 • Postfiltre de carbó: tractament final, per oferir millor gust de l’aigua tractada.

Donem formació al personal per al correcte manteniment del descalcificador, per garantir el seu bon funcionament i s’efectuï correctament les operacions gràcies al manteniment periòdic dels nostres professionals.

Contacta amb Nosaltres

Ja sigui per un simple dubte o un pla integral de control, estem aquí per servir-lo

Contactar
Contactar