AIGUA DE BANY

AIGUA DE BANY

Que es?

En els sistemes de tractament d’aigua, es refereix a l’addició controlada de productes químics mitjançant bombes dosificadores, amb l’objectiu de modificar la seva composició química i canviar les seves propietats.

Per això, les aigües han de ser sotmeses a una sèrie de tractaments, de més o menys intensitat, depenent de la qualitat de les aigües, abans de tenir contacte amb els consumidors.

Quins tractaments oferim?

CLORACIÓ AUTOMÀTICA

Cloració Automàtica, en els sistemes de tractament d’aigua, es refereix a l’addició controlada de productes químics mitjançant bombes dosificadores, amb l’objectiu de modificar la seva composició química i canviar les seves propietats.

Quan es tracta d’aigua de consum humà, normalment els productes més habituals a dosificar són:

 • Oxidants, com l’hipoclorit sòdic o clor per assegurar la desinfecció de l’aigua i eliminar la presència de microorganismes nocius per a la salut de les persones.
 • Protectors, com la dosificació de polifosfats, la presència en l’aigua inhibeix la possible incrustació o corrosió en les canonades metàl·liques d’aigua sanitària.
 • Una cloració automàtica controlada garanteix una quantitat adequada de clor i evita les sobrecloraciones.
 • L’aigua per als processos en torres de refrigeració ha de ser desinfectada segons una legislació específica.
 • Per aconseguir una cloració efectiva, el mesurament de clor ha d’anar acompanyada amb un rigorós control de pH.
 • Per assegurar un bon rendiment de la desinfecció amb clor, el valor de l’pH ha d’estar ajustat entre 6,8 i 7,2. Això fa aconsellable combinar un sistema de dosificació de clor amb un regulació de pH.
 • Ajustat el pH en els valors assenyalats, el temps de contacte mínim de el clor amb l’aigua per a una correcta desinfecció és de 30 a 40 minuts.

El rendiment d’un sistema de dosificació està condicionat per: la qualitat de l’aigua, el tipus de membrana i estat dels filtres, la pressió i la temperatura. És molt important el bon manteniment dels equips, ja que aquest garantirà el bon funcionament, la qualitat i salubritat de l’aigua tractada.

De manera periòdica cal reemplaçar els cartutxos filtrants i higienitzar el sistema regularment. Es recomana que l’usuari subscrigui un contracte de manteniment periòdic o que realitzi revisions anuals amb l’ajuda d’un professional qualificat.

 • Dosificació a cabal constant: apta per a aplicacions do- de el cabal és uniforme. La bomba dosificadora funciona de manera ininterrompuda i només permet ajustar el volum percentual de l’cabal dosificat.

 • Dosificació proporcional a el cabal: vàlida per a les instal·lacions en què el cabal a tractar és és variable. Es dosifica el producte en funció del senyal rebut d’un comptador emissor d’impulsos instal·lat a la canonada per on circula l’aigua.

 • Sistemes de mesurament i regulació de la dosificació: quan és necessària una major precisió en la dosificació o els mètodes anteriors resulten insuficients. Es controla el funcionament de la bomba dosificadora mitjançant un regulador electrò- nic que realitza una lectura de l’paràmetre seleccionat, per dosificar només quan sigui necessari. Cal disposar d’una acumulació d’aigua i sistema de recirculació.

ELECTRÒLIZI SALINA

Els sistemes d’electròlisi salina milloren la qualitat de l’aigua de la piscina en un cicle tancat totalment automàtic, sense necessitat de manipular productes químics i simplificant les tasques de manteniment.

La forma tradicional de tractament de l’aigua d’una piscina consisteix fonamentalment en l’addició de clor en qualsevol de les seves formes comercialment disponibles.

 • Estalvi d’aigua i energia No genera àcid cianúric residual, aconseguint un estalvi d’aigua fins a un 5% de l’volum total de la piscina.
 •  Més seguretat El clor es genera in-situ, de forma segura i controlada, evitant els riscos de la dosificació tradicional.
 •  Elimina les cloramines Menys irritacions a la pell, nas i ulls.

Des de petits equips per a ús en habitatges unifamiliars fins a aplicacions més comercials, com piscines públiques, hotels, centres esportius, parcs aquàtics, balnearis, aquaris, estanys o fonts ornamentals. Permeten la instal·lació de reguladors de pH, ORP o Clor.

El tractament de l’aigua per electròlisi és un sistema tancat en el qual no hi ha consum de sal. Quan fem circular un corrent elèctric continu per una dissolució salina, sobre la superfície dels elèctrodes de la cèl·lula d’electròlisi es produeixen amb reaccions electroquímiques.

La desinfecció es realitza de forma autònoma, sense necessitat d’addicionar producte. Això implica un estalvi net en els costos d’explotació de l’20-30% respecte als sistemes tradicionals, amb possibilitat d’amortització de la instal·lació en un termini de tres a cinc anys.

Sí, es pot instal·lar en qualsevol piscina sense necessitat d’obres. El sistema genera el clor necessari de forma automàtica, sense necessitat de manipular productes químics perillosos. D’altra banda, el control pH / ORP integrat garanteix un perfecte estat sanitari de l’aigua de la piscina.

 

Contacta amb Nosaltres

Ja sigui per un simple dubte o un pla integral de control, estem aquí per servir-lo

Contactar
Contactar